Wystąpił nieoczekiwany błąd. Prosimy spróbować ponownie.

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

www.helloschool-education.com
§ 1. Postanowienia wstępne


1. Właścicielem strony internetowej www.helloschool-education.com jest HELLO SCHOOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedziba przy ul. Polinezyjska 7/18, 02-777 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000555725, NIP: 7010482760, REGON: 361423347.

2. Właściciel jest operatorem strony internetowej www.helloschool-education.com

3. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
a) Serwis – strona internetowa – www.helloschool-education.com.
b) Użytkownik – odwiedzający stronę internetową www.helloschool-education.com.
c) Informacje o usługach – informacje umieszczona na stronie www.helloschool-education.com przez właściciela.
d) Regulamin – REGULAMIN SERWISU www.helloschool-education.com
e) „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
f) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
g) Konsument – Klient, który zawiera ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową umowę,

4. Celem niniejszego Serwisu jest informowanie o ofercie usług proponowanych przez Właściciela w zakresie sprzedaży oprogramowania komputerowego, książek oraz gadżetów.

5. Strona www.helloschool-education.com będzie służyła jako narzędzie dydaktyczne w rękach nauczycieli.

6. Informacje o towarach podane w Serwisie, a szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. Informacje umieszczone w Serwisie Właściciela zostały sporządzone na podstawie polskiego prawa i mają zastosowanie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.


§ 2 Zasady korzystania z serwisu


1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego oraz celami utworzenia Serwisu.

2. Użytkownikowi zabrania się:
a) dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
b) korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, naruszający prawa osób trzecich oraz prawa Właściciela lub uciążliwy dla innych Użytkowników,
c) korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.

3. Właściciel porozumiewa się z Użytkownikiem za pomocą formularzy zawartych w serwisie, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz poprzez korespondencję pocztową.

4. W wypadku naruszenia przez Użytkownika § 2 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu Właścicielowi przysługuje prawo do podjęcia wszelkich działań zmierzających do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody, w tym działań przewidzianych przez regulacje Kodeksu Cywilnego czy wynikających z praw autorskich.


§ 3 Warunki sprzedaży


1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść do Serwisu i dokonać wyboru produktów, wypełniając zgodnie z instrukcjami formularz zamówienia.

2. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu.

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy sprzedającego, Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie.

5. Sprzedający spełnia świadczenie w terminie do 7 dni roboczych. Przez spełnienie świadczenia rozumie się dostarczenie towaru do Klienta lub poinformowanie o możliwości jego odbioru w siedzibie Sprzedającego, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

6. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby towary w Serwisie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

7. Dostawa towaru możliwa jest na następujące sposoby:
a) poprzez przesyłkę kurierską Poczty Polskiej Kurier 48h,
b) za pośrednictwem Paczkomatu InPost

8. Sprzedający oferuje następujące formy płatności:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,
b) płatność on-line lub kartą za pośrednictwem Przelewy 24
9. Klient wyraża zgodę na wysyłanie faktur elektronicznych na podany przez siebie adres e-mail, która to zgoda może być w każdym czasie wycofana.

10. Dostawa przedmiotów zamówienia odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

11. Dostawa przedmiotu zamówienia jest odpłatna. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia (formularz zamówienia).

12. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068


§ 4. Ochrona danych osobowych


1. Właściciel jest administratorem danych osobowych Użytkownika. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności Należy zapoznać się z tą Polityką.

2. Właściciel podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług w celu ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.


§ 5. Rękojmia i gwarancja


1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną.

3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności, gdy towar:
a) nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta;
c) nie nadaje się do celu, o którym Klienta poinformował Sprzedający przy zawarciu umowy;
d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

4. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Klient ma możliwość alternatywnego skorzystania z następujących uprawnień:
a) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy;
b) żądania naprawy towaru lub wymiany na towar wolny od wad.

5. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedający niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar lub dokona usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli towar był uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę.

6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem lat dwóch od chwili wydania towaru Klientowi.


§ 6. Reklamacja towaru


Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej:

1. Reklamacje towaru z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłaszać w następujący sposób:
a) adres korespondencyjny: Hello School Sp. z o.o., ul. Polinezyjska 7/18, 02-777 Warszawa;
b) adres poczty elektronicznej: info@helloschool-education.com

2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

3. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

4. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Zaleca się aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji.


§ 7. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną


1. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.

2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.

3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:
a) listownie pod adresem: Hello School Sp. z o.o., ul. Polinezyjska 7/18, 02-777 Warszawa;
b) pocztą e-mail pod adresem: info@helloschool-education.com

4. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.

5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.


§ 8. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość


1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.

2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

4. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres korespondencyjny lub elektroniczny Sprzedającego.

5. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.

6. Sprzedający w terminie 21 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności (w tym również koszt wysyłki do Klienta), za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał konsument.

7. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi nadwyżki kosztów dostarczenia wynikającej z wybrania sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego.

8. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedającemu.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


§ 9. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną lub jej rozwiązanie


1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.

2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu aktywowania przez Użytkownika konta w Serwisie.

3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

4. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres korespondencyjny lub elektroniczny Sprzedającego.

5. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą, a konto Użytkownika w Serwisie zostaje zdezaktywowane.

6. Sprzedający w terminie 21 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał konsument.

7. Klient ma prawo w dowolnym terminie rozwiązać umowę świadczenia usług drogą elektroniczną bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym Klient wypowiada umowę.

8. W skutek prawnie skutecznego rozwiązania umowy konto Użytkownika w Serwisie zostaje zdezaktywowane z końcem miesiąca, w którym Klient wypowiada umowę.


§ 10. Cookies


1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


§ 11. Własność intelektualna


1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedającego i podlega ochronie prawnej.

2. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego

3. Wszystkie prezentowane w Serwisie towary i nazwy podlegają ochronie prawnej, są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.


§ 12. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
a) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
b) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
c) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

2. Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.

3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.

4. Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.


§ 13. Wyłączenie stosowania niektórych postanowień regulaminu w stosunku do osób niebędących konsumentami


1. Do Klienta niebędącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.